Kichijoji Free Wi-Fi

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์(30 นาที)*
ยินดีต้อนรับ เพื่อ Kichijoji!

    

*Please confirm the connection situation.